• 01
  • 02
  • 03
  • 04
Napsal Správce Kategorie: Články
Zveřejněno 14. duben 2013 Zobrazeno: 4245
Vytisknout

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dělí, která nabyla účinnosti dne 1.1.2013, přinesla podstatné změny, a to jak v oblasti dávek pěstounské péče, tak nově zavádí dohodu o výkonu pěstounské péče, která upravuje práva a povinnosti pěstounů.

Toto „právní okénko“ si klade za cíl přinést přehled důležitých novinek a pomoci pěstounům v orientaci a vyřizování pěstounských dávek a orientaci v dohodách o výkonu pěstounské péče.

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Druhy dávek:

- Příspěvek při převzetí dítěte

- Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

- Odměna pěstouna

- Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

- Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Jak zažádat o dávky:

Žádosti o dávky se podávají na předepsaných formulářích Ministerstva práce a sociálních věcí, které můžete nalézt na adrese:

https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKdavky.ZadostPP

a podávají se prostřednictvím Úřadu práce.

Výše dávek a jejich přehled:

Velmi přehledně jsou podrobnosti k jednotlivým dávkám, jakož i jejich výše, uvedeny na stránkách MPSV a to na adrese:

http://portal.mpsv.cz/soc/dpp

Poznámky ke změnám:

  1. Dávky byly novelou vyňaty ze zákona o státní sociální podpoře a jsou nově součástí zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§47f až §47m)
  1. Nárok na výplatu dávek

Novela zavádí nově pojem „osoba pečující“. Tato kategorie zahrnuje nejen pěstouny ale i poručníky, budoucí pěstouny a poručníky pečující již o dítě (tzv. předpěstounská péče) tak i ty, kteří mají ještě v péči zletilé nezaopatřené dítě. Pro účely nároku na výplatu dávek se péče poskytovaná všemi těmito osobami posuzuje jako pěstounská.

  1. Odměna pěstouna

Odměna pěstouna doznala největších změn. Jednak přestala být sociální dávkou, ale považuje se nově za příjem ze závislé činnosti (tedy mzdu) a to již od jednoho dítěte v pěstounské péči. Odvádí se tedy z ní nejen sociální a zdravotní pojištění, ale rovněž daň z příjmu. Pokud jsou oba manželé osobou pečující, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Starost o tyto odměny byla svěřena novelou krajským pobočkám úřadu práce. Ačkoliv pěstouni nejsou považováni za zaměstnance úřadu práce, vykonává tento v mzdových záležitostech povinnosti zaměstnavatele – má na starosti výpočet mzdy a provedení srážek a odvodů. To znamená, že u úřadu práce musí ten, kdo bude odměnu pobírat, vyplnit i dotazník poplatníka daně z příjmu (tzv. růžový papír).

Tato převratná změna v odměně pěstouna má za následek jedno podstatné plus a jedno mínus. Plus spočívá ve snadnější dosažitelnosti půjček. Až dosud totiž nebyla odměna pěstouna považována za příjem rodiny (sociální dávky se za příjem nepovažují). Stejný důvod však znamená i mínus a to při žádostech o přídavky na děti, na které nyní většina rodin nebude mít nárok. Dále už nebude možné na manžela/manželku uplatnit v ročním zúčtování daně (počínajíc zúčtováním za rok 2013) základní nezdanitelnou částku, protože již nebude osobou bez zdanitelných příjmů.

  1. Příspěvek na zakoupení (opravu) motorového vozidla

I zde došlo k podstatné změně a to k lepšímu pro nás. Byla snížena podmínka počtu dětí v pěstounské péči z původních čtyř na tři. Příspěvek se poskytuje na zakoupení nebo zajištění nezbytné celkové opravy vozidla. Poskytuje se do výše 70% ceny nebo nákladů na opravu. Maximální výše příspěvku činí 100.000,- Kč a to na dobu 5 let (respektive 200.000,- Kč na 10 let). Pozor: vozidlo nesmí být používáno pro výdělečnou činnost, a podmínky musí být splněny po celou dobu 5 let, jinak je příjemce dávky povinen vrátit poměrnou část příspěvku. Rovněž je potřeba dát pozor na formulaci „nezbytné celkové opravy vozidla“. Není zcela jasné jaké opravy pod tento pojem spadají.

  1. Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Zde se jedná o novinku, které nelze než zatleskat. „Na odchodnou“ dostane dítě z pěstounské péče jednorázovou dávku ve výši 25.000,- Kč.

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Dohody o výkonu pěstounské péče jsou další novinkou novely zákona. Dohoda upravuje práva a povinnosti pečujících osob, tedy nejen pěstounů ale i poručníků. Uzavření dohody je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pod který pěstouni spadají. Novela umožňuje pěstounům vybrat si státní či nestátní organizaci, splňující dané podmínky, se kterou dohodu uzavře. Jejich výběr však podléhá schválení výše zmíněného úřadu.

Musíme mít uzavřenu dohodu?

Čistě teoreticky žádnou dohodu podepsat nemusíme. Pokud se však nedohodneme, stanoví nám práva a povinnosti místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností svým nařízením.

Do kdy musíme mít dohodu uzavřenu?

Noví pěstouni či poručníci mají na uzavření dohody 30 dní od převzetí dítěte do péče. Stávajícím pěstounům dává novela termín do 30.6.2013 (viz přechodná ustanovení zákona).

Je výplata dávek pp podmíněna uzavřením dohody?

Výplatu dávek pěstounské péče není podmíněna uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče a v žádném případě není přílohou k žádostem o dávky u Úřadu práce.

Jaká práva a povinnosti dohoda upravuje?

Práva a povinnosti osob pečujících stanovuje §47a.

- právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče

1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,

2. při narození dítěte,

3. při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,

4. při úmrtí osoby blízké,

- právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,

- právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,

- právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti podle písmene f),

- právo na pomoc při plnění povinností podle písmene h), včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku,

- povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích,

- povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 5 a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí podle § 19 odst. 6,

- v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

 

Strana 4 z 4

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Libí se vám naše nové stránky?

Ano, velmi! - 100%
Spíše ano - 0%
Spíše ne - 0%
Ne, vůbec! - 0%

Celkem hlasů: 1
Hlasování v této anketě bylo ukončeno na: květen 26, 2013

Počítadlo návštěv

493466
Dnes
Tento týden
Tento měsíc
Celkem
119
213
2267
493466

Vaše IP: 44.201.94.236
Čas: 21.03.2023 21:49:57